Stellingen debat

Pieter Vonck – De Pletterij do 3 maart 2022

Thema: Wonen en werken

De gemeente Haarlem moet veel meer doen om mensen met sociale behoeftes (daklozen, verslaafden en vluchtelingen) te huisvesten.

mee eens

In een rijke stad als Haarlem zouden daklozen en verslaafden niet zomaar door de stad hoeven te zwerven. De stad moet deze groep helpen hun leven weer op orde te krijgen. De realisatie van plannen voor onderdak duurt veel te lang, er moeten snel knopen worden doorgehakt.

Vluchtelingen uit landen waarin wij actief hebben deelgenomen aan militaire acties (zoals Syrië en Afghanistan) behoren wij in Haarlem naar evenredigheid op te nemen. Dat is onze morele verplichting. Jonge vluchtelingen hebben wij zelfs nodig in onze snel verouderende maatschappij willen wij al onze voorzieningen betaalbaar blijven houden.

Leegstaande winkels en bedrijfspanden in de Waarderpolder moeten weer beschikbaar worden voor huisvesting

helemaal niet mee eens

De Waarderpolder is een industrieterrein en als zodanig van groot economisch belang voor Haarlem. Wonen en industrie gaan niet samen. Industrie geeft altijd overlast van lawaai, luchtvervuiling en veel onveilige situaties door zwaar transport. Bovendien is er in de polder al veel geluidsbelasting vanwege overkomende vliegtuigen en de doorgangswegen die door de polder lopen.

Bouwen in de Waarderpolder betekent ook dat de randen van de stad weer verder opgeschoven zullen worden in het groen, want de industrie zal toch ergens naartoe moeten, of de industrie verdwijnt hier volledig. Haarlem zal door woningbouw in de Waarderpolder ook een steeds grotere forensenstad worden, omdat er geen of te weinig werkgelegenheid meer is in de directe omgeving. Dat is niet wenselijk, want de gemiddelde Haarlemmer wordt dan nog meer afhankelijk van zijn auto, terwijl wij die juist uit de stad willen weren. Werkgelegenheid moet in de buurt gefaciliteerd worden.

De coronacrisis dwingt Haarlem nog meer om de ondernemers in de binnenstad te helpen

mee eens

Ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis waar zijzelf geen schuld aan hebben. De overheid houdt met haar steunpakket bedrijven en banen wel in stand, maar het betreft vooral leningen die terugbetaald moeten worden. Ondernemers hebben een enorme inkomensachterstand en verdienen zeker een steun in de rug. De gemeente Haarlem zou de getroffen ondernemers de gemeentelijke belastingen kunnen kwijtschelden. Tegelijkertijd is de coronasteun verstorend voor de economie en komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht. Zo worden steeds meer reguliere omzetschommelingen gecompenseerd met het ruimere steunpakket, terwijl dit niet de bedoeling is.
Ook leggen de steunmaatregelen een groot beslag op de overheidsfinanciën. Steun moet er vooral zijn voor bedrijven die failliet dreigen te gaan door de coronacrisis.
Een tegemoetkoming van de gemeente waar ondernemers uit de culturele sector gebruik van konden maken, werd slecht verdeeld en kwam niet terecht bij de mensen die er recht op hadden.

De komst van expats is een zegen voor Haarlem

neutraal

Door de krappe arbeidsmarkt hebben we expats wel nodig, maar het negatieve effect van hun komst is de prijsopdrijving van koop- en huurwoningen. Normaal gesproken worden expats voor beperkte tijd uitgezonden. Het nadeel daarvan is dat zij vaak niet goed integreren in de Nederlandse samenleving en de taal ook niet leren. Blijven zij langer, dan zijn het waardevolle krachten voor het bedrijfsleven. Het is wel wenselijk dat zij integreren in de Nederlandse maatschappij. Gesubsidieerde taalcursussen kunnen hierbij helpen.

Haarlem moet geen huizen bouwen voor Amsterdammers

helemaal mee eens

In Haarlem zelf is al een groot tekort aan woningen, met name voor de lagere en middeninkomens. De beschikbare woningen zijn inmiddels onbetaalbaar geworden door de instroom van draagkrachtige Amsterdammers. Geplande nieuwbouw zoals in Haarlem Zuidwest zal voor een groot deel in bezit van komen van Amsterdammers. Dit moet voorkomen worden door de instroom te reguleren en slechts een beperkt percentage Amsterdammers toe te laten. Amsterdam moet haar  tekort aan woningen zelf zien op te lossen.

Nu probeert Amsterdam via het ondemocratische platform van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) haar wil op te leggen aan randgemeentes en verwacht zij dat het woningtekort in Amsterdam buiten haar grenzen wordt opgelost. Dat hierbij één grote metropool ontstaat, waarbij het groen totaal verdwijnt en het aantrekkelijke karakter van de provinciale steden verloren gaat, wordt volledig genegeerd.

De woningnood dwingt de gemeente om soms pijnlijke keuzes te maken: minder groen, meer hoogbouw

niet mee eens

Haarlem moet geen Manhattan aan het Spaarne worden. Het aantrekkelijke provinciale karakter van de stad, de reden waarom Amsterdammers zo graag hier komen, moet behouden blijven. Haarlem is bovendien één van de minst groene steden in Nederland en met de komst van nog meer woningen wordt elk groen plekje volgebouwd. Dit gaat ten koste van het welzijn van de Haarlemmers. Groen is essentieel voor woongenot. Hoogbouw heeft veel negatieve effecten, windval en schaduwwerking bijvoorbeeld.
Bovendien willen de bewoners en hun kinderen bij mooi weer ook naar buiten toe. In Haarlem is daar straks geen enkele mogelijkheid meer voor. De groene longen verdwijnen uit de stad. Noodzakelijke parken komen er nooit en te nimmer bij. Er moet een principiële keuze gemaakt worden om hoogbouw uit het centrum en aan de westkant van de stad, het westelijk tuinbouwgebied, te weren.

Ieder kind moet op de eerste keuze voor de middelbare school terecht kunnen, ook als dat betekent dat scholen moeten worden uitgebreid

neutraal

De eerste keuze verdient natuurlijk voor ieder kind de voorkeur maar het is niet realistisch, vanwege het beperkte aanbod van middelbare scholen. Er zijn ook grenzen aan de groei van een school. De meeste scholen in Haarlem hebben een gebrek aan ruimte en dat maakt uitbreiding vrijwel onmogelijk. Het gebrek aan leerkrachten speelt daarin ook een rol. Wanneer sommige scholen minder geliefd zijn, moet goed gekeken worden of de kwaliteit van de school verbeterd kan worden.

De gemeente Haarlem moet de komende jaren meer doen om betaalbare huisvesting voor de eigen inwoners te realiseren, zowel in het huur- als in het koopsegment.

mee eens

De gemeente moet meer doen om betaalbare huisvesting voor de eigen inwoners te realiseren. In het koopsegment zal men wel moeten reguleren en er voor zorgdragen dat de woningen ook echt ten goede komen aan Haarlemmers.
In het huursegment moet men duidelijke voorwaarden stellen aan het percentage sociale woningbouw, dat moet omhoog. Maar er zijn grenzen aan de groei van de stad, niet iedereen kan tevreden worden gesteld. Haarlem moet er bij de Rijksoverheid op aandringen om de woningdruk beter over het land te verdelen. Snel, gratis OV kan daarbij helpen.
Landelijk moet ook meer worden aangestuurd op wonen bij werk, een reden om niet in het industriegebied van de Waarderpolder te bouwen. De Haarlemse infrastructuur is te beperkt om alle bewoners te laten forensen. Wil de kwaliteit van wonen behouden blijven, dan is de stad op een gegeven moment af. Niemand heeft het er immers over om nog een extra parkje aan te leggen…

De gemeente moet meer investeren in sociale huurwoningen in het centrum

mee eens

Meer investeren in sociale huurwoningen in het centrum ligt voor de hand. Door de vlucht van het online winkelen komen er steeds meer winkels leeg te staan en wordt wonen in de binnenstad steeds aantrekkelijker. Om wonen in het centrum boven winkels mogelijk te maken zou de gemeente in een winkelstraat een pand kunnen opkopen om daar een doorgang te creëren naar de stadsbinnentuin. Vanuit die tuin kan men, door middel van een trap naar een galerij op de eerste verdieping, de woningen op de eerste en tweede etage bereikbaar maken zonder dat de bewoners door een winkel moeten.

De gemeente moet meer investeren in meer levendige buitenwijken

helemaal mee eens

De buitenwijken kunnen zeker verlevendigd worden. Investeringen zijn een must.  Zeker voor kinderen valt er veel te verbeteren. Te denken valt aan een indoor skateterrein, midgetolf. Maar vooral de kwaliteit van het groen moet veel beter. Stroken met een kinderboerderij en een uitspanning behoren tot de mogelijkheden. Elke wijk verdient zijn oase van groen en rust. De betrokkenheid van buurtbewoners met hun wijk kan vergroot worden door initiatieven zoals het  gezamenlijk onderhouden van een stadslandbouwproject.

Thema: Sport en Cultuur

Kleine culturele instellingen moeten meer geld krijgen, ook als dat ten koste gaat van de grotere culturele instellingen zoals het Frans Hals Museum

mee eens

Kleine culturele instellingen moeten meer geld krijgen. Cultuur moet in de hele stad makkelijker bereikbaar worden. Haarlem was in het verleden een stad van schilders, kunstenaars en schrijvers. Die status verdient meer aandacht. Grotere musea hoeven niet persé meer geld te krijgen, zij zijn beter in staat hun eigen broek op te houden.

De gemeente heeft voldoende oog voor de Haarlemse nachtcultuur

neutraal

Momenteel krijgt de nachtcultuur weinig ruimte, maar dat is ingegeven door het hoge aantal corona-besmettingen. In de nabije toekomst moet dit wel snel veranderen en moet deze nachtcultuur de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.

Haarlem moet meer ruimte geven aan initiatieven uit de nachtcultuur

mee eens

Leuke initiatieven mogen zeker de ruimte krijgen, zolang het maar niet ten koste gaat van het leefgenot van de bewoners in het centrum.

Haarlem moet zich weer profileren als sportstad

helemaal mee eens

Sporten komt ieders gezondheid ten goede. Een sportstad met veel mogelijkheden stimuleert de bevolking om zelf ook actief daaraan deel te nemen. Iedere Haarlemmer moet in staat worden gesteld te sporten. Ook die met een kleine portemonnee. Sporten moet met behulp van kortingen en subsidies voor iedereen toegankelijk zijn.

Haarlem moet doorgaan met zich profileren als culinaire hoofdstad

niet mee eens

Er is al een overvloed aan restaurants. Nog meer mogelijkheden verkleint de ruimte voor andere initiatieven en de onderlinge concurrentie wordt te groot. Eetfestijnen op de Grote Markt bereiken maar een heel kleine doelgroep vanwege de hoge kosten. De waarde voor de stad is zeer beperkt, er is geen bijzonder groot voordeel. Haarlem is van oudsher geen culinaire stad, maar wel een Bloemenstad, dat zit geworteld in de tradities van de bloemencultuur in de omgeving, daar mag meer aandacht aan gegeven worden.
Haarlem kan geen hoofdstad worden van elke hype die opkomt, straks zijn we de hoofdstad van de Formule 1. Daar zit niemand op te wachten, we hoeven de stad niet drukker maken dan die al is.

Het is soms te druk in de stad. Toeristen moeten net als in Amsterdam ontmoedigd worden om naar Haarlem te komen

helemaal mee eens

Het karakter van de stad moet behouden blijven. Bewoners moeten het gevoel blijven houden dat het hun stad is, waarin je je veilig en vertrouwd kunt bewegen. Niemand wil toerist worden in zijn eigen stad. De prijs voor veel toerisme is te hoog. Het veroorzaakt veel onrust in een stad en het prijsniveau zal stijgen.

De gemeente moet de terugkeer van een profvoetbalclub stimuleren

helemaal niet mee eens

De komst van een  profvoetbalclub lijkt sympathiek, maar er kleven enorm veel nadelen aan. Elke twee weken enorme overlast bijvoorbeeld, van bezoekers aan een stadion met risico’s op geweld. Daarnaast is in de stad en omgeving geen ruimte voor een nieuw stadion. Een stadion zou altijd ten koste gaan van de natuur.

Thema: Bereikbaarheid en milieu

Er moeten meer autoluwe straten komen in Haarlem, ook bijvoorbeeld buiten de binnenstad

mee eens

Meer autoluwe straten is ook een wens van Lijst 14 maar is moeilijk te realiseren. Het autobezit verlagen, valt immers niet af te dwingen. Wij zijn voor verbetering van het openbaar vervoer, het liefst gratis. Dat zien wij als een positieve stimulans om autogebruik te verminderen, maar het biedt geen garantie. De vraag is namelijk of Haarlemmers bereid zijn hun auto op te geven. Velen forensen immers naar hun werk en zijn van hun auto afhankelijk.

De gemeente zal ook oplossingen moeten zoeken voor het parkeren, een optie is om dat meer onder de grond te doen, dat maakt de straten zeker autoluwer en veiliger. Betaald parkeren moet zorgvuldig worden ingezet, bij voorkeur met instemming van wijkbewoners. Het autobezit verminderen door de auto als melkkoe te gebruiken is niet de juiste oplossing. Een fors deel van de werkende bevolking zal deze stad dan gaan mijden. Blijft over een slaapstad met ouderen en een handjevol jeugd, want er is hier ook geen universitair onderwijs.

Het vuurwerkverbod moet worden teruggedraaid

helemaal niet mee eens

Hoe mooi vuurwerk ook kan zijn, het is niet meer van deze tijd. Het bewustzijn hierover is enorm toegenomen. Vuurwerk is een enorme belasting voor het milieu, een traumatische ervaring voor dieren en bezorgt veel materiële schades en overlast. Het risico op ernstig letsel is aanwezig en het veroorzaakt veel persoonlijk leed. De kosten voor de maatschappij zijn hoog. Centrale vuurwerkshows of alternatieven kunnen dit gemis compenseren.
Een vuurwerkverbod moet dan ook in stand blijven. Eventueel kunnen ondernemers die hiervoor in aanmerking komen gesteund worden tijdens hun zoektocht naar een alternatieve bron van inkomsten.

De gemeente moet strenger controleren op foutgeparkeerde fietsen

mee eens

Er zal zeker iets van handhaving moeten zijn, maar dan wel op een positieve en stimulerende manier. Streng straffen is niet de oplossing. De gemeente moet er alles aan doen om fietsparkeren beter te faciliteren.

De komende jaren is een forse investering nodig in de Haarlemse wegen en fietspaden

neutraal

Er ligt al een prachtig netwerk aan fietspaden, daar hoeft niet heel veel meer bij. Niet elke boom hoeft over het asfalt bereikbaar te zijn. Dat wat er ligt moet wel veel beter onderhouden worden en waar verouderd, structureel worden opgeknapt. De wegen liggen er niet al te florissant bij en moeten worden aangepakt. De hele infrastructuur moet stevig op de schop, wil de stad niet onbereikbaar worden, zeker met de vele bouwplannen die er liggen. De stad is aan het verstikken en kan de bevolkingsgroei niet meer aan. Er is een flink tekort aan bruggen en tunnels.

Haarlem moet zo snel mogelijk een tramverbinding krijgen met Amsterdam

neutraal

Er is een perfecte verbinding met Amsterdam via het spoor. Die moet wel frequenter gaan rijden en tot later in de nacht. Alleen de Zuidtangent komt in aanmerking voor een nieuwe, snelle railverbinding.

The Only Way is Up: het moet hoger, want in de breedte is het aantal woningen dat nodig is niet meer haalbaar

niet mee eens

In de hoogte bouwen is een schijnoplossing. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat het wonen in hoogbouw veel mensen ongelukkig maakt. Zeker voor kinderen is het ongeschikt. Daarnaast kun je een stad wel oneindig in de hoogte blijven vullen met bewoners, maar al die bewoners willen ook recreëren, in het groen verblijven en ruimte om zich heen hebben. Geen enkel plan voorziet daarin. Het kan ook niet, want Haarlem is vol.

In de breedte bouwen beperkt de aanwas van nieuwe bewoners enorm, maar voor de stad is dat wel het beste. In Haarlem stagneert de doorstroming van woningen. Veel ouderen blijven langdurig alleenstaand achter in een te grote woning. Er zijn geen kleinere goedkope huur of koopwoningen beschikbaar.  Het leeftijdsbestendig bouwen van kleinere, betaalbare woningen waarin je als oudere in kunt (blijven) wonen bevordert de doorstroming, zodat de nu door hen bezette grotere woningen vrijkomen voor jongere en grote gezinnen.

Als er geen hoger voortgezet onderwijs in Schalkwijk bij komt, blijft de stad verdeeld

mee eens

Hoger onderwijs kan van toegevoegde waarde zijn voor dit stadsdeel. De vraag is echter of zo’n school zich in de toekomst kan bedruipen met enkel Haarlemse leerlingen, of leerlingen uit Schalkwijk. Import uit de regio creëert weer een nieuw probleem, namelijk een tekort aan woningen.

Maak van Haarlem de eerste echte fietsstad van NL

neutraal

Dit is een typisch stokpaardje van de Fietsersbond. Elke boom, uitspanning of winkel moet het liefst bereikbaar zijn via vlak asfalt. Vanzelfsprekend zijn fietspaden zeer belangrijk voor de toegankelijkheid van de stad, maar ze moeten zeker niet ten koste gaan van het bestaande groen en parken. Zorgvuldigheid bij de aanleg is belangrijk. De snelste route is niet altijd de beste of de mooiste.
Veel belangrijker is het om van Haarlem een echte groene stad te maken. Zeker omdat we daarin niet uitblinken! Veel groen is verdwenen en moet dringend gecompenseerd worden.

De gemeente moet nog meer de portemonnee trekken om de armere inwoners bij te staan, door bijvoorbeeld de helft van de afvalstoffenheffing kwijt te schelden

helemaal mee eens

De sociaal zwakkeren hebben het momenteel bijzonder moeilijk, zeker met de oplopende gasprijzen en hoge inflatie. Dit leed mag zeker door de gemeente gecompenseerd worden. Het is ook belangrijk om onze mede Haarlemmers uit de financiële problemen te houden, daar heeft iedereen baat bij. Het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing is een goed idee. De communicatie over beschikbare subsidies en regelingen moet verbeterd worden.

Er moeten meer woningen komen voor starters op de woningmarkt

mee eens

Er mogen meer woningen voor starters komen maar dat is geen eenvoudige taak. Deze wens botst met de mogelijkheden binnen de stad, er is simpelweg te weinig ruimte. In de praktijk heeft de gemeente ook te weinig grip op de projectontwikkelaars en worden er vaak te dure woningen gebouwd die voor starters onbereikbaar blijven.